EGMA

 • Cyflwynodd Deddf Galluedd Meddyliol 2005 rôl yr Eirolwr Galluedd Meddyiol Annibynnol (EGMA)
 • Mae EGMA yn ddiogelwyr cyfriethiol ar gyfer pobl sydd â diffyg galluedd, ac heb deulu neu ffrindiau i’w cefnogi, i wneud penderfyniadau pwysig penodol ynglŷn â:
 • Thriniaeth feddygol ddifrifol
 • Newid llety
 • Adolygiadau gofal
 • Diogelu
 • Rôl EGMA yw cefnogi a chynrychiioli’r person yn y broses o wneud penderfyniadau.
 •  
 • Bydd EGMA yn gofalu fod Deddf Galluedd Meddyliol 2005 yn cael ei dilyn.
 •  
 • Triniaeth Feddygol Ddifrifol

 • Mae’n rhaid cyfarwyddo EGMA ac ymgynghori ag o pan:
 • fydd corff y GIG yn cynnig darparu, tynnu yn ôl, neu atal triniaeth feddygol ddifrifol.
 •  
 • Adolygiadau Gofal

 • Mae Deddf Iechyd Meddwl 2005 yn gosod dyletswydd ar weithwyr professiynol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gyfarwyddo EGMA yn ystod:
 • Adolygiadau Gofal i bobl mewn llety a drefnwyd gan yr awdurdod lleol
 • Adolygiadau a gynhaliwyd gan y GIG ar gyfer pobl sy’n derbyn Gofal Iechyd Parhaus
 • Pan fydd Adolygiadau Cynllun Gofal yn digwydd ar gyfer cleifion mewnol.
 •  
 • Diogelu

 • Mae’r rheoliadau a nodir y Neddf Galluedd Meddyliol 2005 yn pennu bod awdurdodau lleol a’r GIG â phwerau i gyfarwyddo EGMA yn ystod y broses o ddiogelu oedolionos cafodd y gofynion canlynol eu bodloni:
 • Fod mesurau diogelu’n cael eu sefydlu er mwyn amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed rhag camdriniaeth*
 • person y mae’n bosib iddynt fod wedi eu cam-drin*
 • person sydd wedi’i esgeuluso*
 • person yr honnir iddo fod yn gamdriniwr*
 • * lle bydd y person â diffyg galluedd.
 • Pan fydd y mieni prawf hyn yn cael eu bodloni, mae dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau lleol a’r GIG i gyfarwyddo EGMA
 •  
 • Newid Llety

 • Mae’n rhaid cyfarwyddo EGMA ac ymgynghori ag o pan:
 • fydd corff y GIG yn awgrymu rhoi/symud person mewn ysbyty am fwy na 28 diwrnod
 • fydd corff y GIG neu awdurdod lleol yn cynnig trefnu /newid llety mewn cartref gofal am fwy nag 8 wythnos

Cysylltwch â ni

 • Gwasanaeth EGMA Gwynedd a Ynys Mon
 • Atgyfeiriad dros y ffôn: 01248 354127
 • Ebost: advocacy@mhas.co.uk
 • Ffurflen Cyfeirio: Llwytho