Gwybodaeth a Cyngor

Cyngor ar Bopeth

Ein nod yw darparu’r cyngor sydd ei angen ar bobl ar gyfer y problemau y byddant yn eu hwynebu a gwella’r polisïau a’r arferion sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Byddwn yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol ac amhleidiol am ddim i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. Ewch i’r safle


https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

Llinell gymorth C.A.L.L.

Llinell Cyngor Cymunedol a Gwrando

Yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion perthynol i bobl Cymru.

Gall unrhyw un sy’n bryderus ynglŷn â’u hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind ddefnyddio’r gwasanaeth. Mae llinell gymorth C.A.L.L. yn cynnig gwasanaeth gwrando cyfrinachol a chefnogaeth. Ewch i’r safle


http://callhelpline.org.uk/

MIND

Bydd ein tîm yn darparu gwybodaeth ar ystod o bynciau yn cynnwys:

  • - mathau o broblemau iechyd meddwl
  • - ym mhle i gael help
  • - meddyginiaeth a thriniaethau gwahanol
  • - adfocatiaeth

Ewch i’r safle


http://www.mind.org.uk/

Age Cymru

Rydym yn gweithio i wella bywydau pobl hŷn. Byddwn yn dathlu heneiddio a chredwn ei fod yn rhoi cyfleoedd a heriau digynsail gartref a thramor. Byddwn yn herio rhagfarn oed mewn cymdeithas. Ewch i’r safle


http://www.ageuk.org.uk/cymru

NYAS Cymru

Rydym yn darparu cynrychioliad eiriolaeth cyfrinachol i blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed ledled Cymru ar ran awdurdodau lleol. Ewch i’r safle


https://www.nyas.net/

Cyngor ar Ddyled

Elusen genedlaethol gofrestredig sy’n rhoi cyngor ar ddyled ac addysg yw’r Debt Advice Foundation ac mae’n rhoi cynnig cefnogaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy’n poeni am fenthyciadau, credyd a dyled. Gan mai elusen ddyled ydym ni gallwch fod yn sicr y bydd y cyngor a roddwn ni’n ddiduedd ac yn seiliedig dim ond ar yr hyn sydd orau i chi.

Os oes gennych broblem â dyled, gall y Debt Advice Foundation eich helpu i ddeall pa opsiynau sydd ar gael i chi ac fe wnaiff argymell, o ran eich arian i chi:

  • - Leihau ad-daliadau misol i lefel fforddiadwy a realistig
  • - Atal credydwyr rhag cymryd camau gorfodi yn eich erbyn
  • - Diogelu asedau pwysig fel eich cartref
Ewch i’r safle


http://www.debtadvicefoundation.org/

CADMHAS

Bydd Gwasanaeth Cynllun Adfocatiaeth Iechyd Meddwl (CAIM) Conwy a Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â’r bobl y bydd yn eu cefnogi, yn cymryd eu hochr ac mae’n ymroddedig i ddarparu gwasanaeth adfocatiaeth effeithlon i bob un i’w gleientiaid i gyd. Ewch i’r safle


http://www.cymraeg.cadmhas.co.uk/

ASNEW

Mae ASNEW (Gwasanaeth Adfocatiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru) yn darparu eiriolaeth annibynnol i breswylwyr Sir y Fflint yn bennaf.

Gallwn weithio ag unrhyw un sy’n teimlo y bydd ein gwasanaeth ni’n un y mae arnynt ei angen, heb unrhyw ofyniad i fod mewn gwasanaethau iechyd meddwl neu â diagnosis iechyd meddwl ffurfiol.

Mae gennym ddeg o eiriolwyr cyflogedig sy’n gweithio gydag oedolion, pobl hŷn, pobl iau sydd â dementia a gofalwyr. Fe fyddwn ni, mewn partneriaeth â dau sefydliad eiriolaeth arall, yn darparu Gwasanaeth Adfocatiaeth Iechyd Meddwl Annibynnol Gogledd Cymru a byddwn yn cwmpasu Sir y Fflint a Wrecsam.

Ac yn 2014 fe enillon ni’r cytundeb i ddarparu Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (EGMA) eto’n cwmpasu Sir y Fflint a Wrecsam. Ewch i’r safle


www.asnew.org.uk

Unllais

Asiantaeth ddatblygu, cynnwys, gwybodaeth a hyfforddiant sy’n cwmpasu Gogledd Cymru yw Unllais. Byddwn yn gweithio â’r trydydd sector, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol a’r sector annibynnol i wella gwasanaethau i bawb ar draws y rhanbarth. Ewch i’r safle


http://www.unllais.co.uk/