Amdanom ni

Gwasanaeth cyfeillgar, am ddim, a sefydlwyd yn 1996 i helpu pobl sydd ag anawsterau iechyd meddwl a lles i gael mynediad at eiriolaeth annibynnol a chyfrinachol ar draws Ynys Môn a Gwynedd.


Rydym yn

Annibynnol

ar gyrff statudol ac wedi ein datblygu a’n gweithredu mewn ffordd sy’n rhydd o wrthdaro buddiannau.


Anfeirniadol

Fyddwn ni ddim yn barnu neb, chi ydych chi ac rydyn ni’n derbyn fod pawb yn wahanol.


Am ddim

Does yna ddim cost i gleientiaid am unrhyw wasanaeth gennym ni


Cyfrinachol

Mae’r hyn fyddwch chi’n ei ddweud wrthon ni’n aros efo ni o fewn ffiniau ein polisi cyfrinachedd, mae ein polisi yn caniatau i ni rannu gwybodaeth gydag eraill os

 • a) ydych mewn perygl sydd ar fin digwydd
 • b) mae yna posibilrwydd o perygl a niwed i eraill
 • c) ydych yn datgelu gwybodaeth am drosedd neu drosedd a gynlluniwyd
 • d) mae Llys Barn neu ei asiantau yn rhoi gorchymun gyfrethiol yn mynnu datgeliad.

Bydd eich eiriolwr yn trafod hyn gyda chi, bob amser, cyn i unrhyw gamau cael eu cymryd.


Gall eiriolwr eich helpu i

 • - Ystyried y dewisiadau sydd gennych a pha rhai sy’n bwysig i chi
 • - Trafod y camau yr hoffech eu cymryd ac unrhyw ganlyniadau posibl
 • - Siarad drosoch eich hun neu, os dymunwch chi, fe allan nhw siarad ar eich rhan
 • - Cynrychioli eich barn chi pan ofynnwch chi iddyn nhw
 • - Cael mynediad at asiantaethau a gwasanaethau eraill, ac i fod efo chi os oes angen
 • - Herio gwahaniaethu
 • - Hyrwyddo eich annibyniaeth
 • - Deall rôl yr eiriolwr
 • - Cael mwy o reolaeth o’ch bywyd

Apwyntiadau

Mae ein Heiriolwyr yn gweithio drwy apwyntiadau i sicrhau y gallant roi’r amser priodol i bob person y byddan nhw’n eu cefnogi. Gall apwyntiadau amrywio o 30 munud i awr, a gellir eu cynnal yn un o’n lleoliadau rheolaidd neu mewn lleoliad addas arall os bydd angen.


Ar adegau prysur byddwn yn gweithredu rhestr aros ond byddwn yn ymdrechu’n barhaus i ddechrau cynnig cymorth cyn gynted ag y gallwn ni.


Gweithio gyda’ch eiriolwr

Wrth i chi weithio gyda’ch eiriolwr fe welwch eu bod yn


 • - gwrando ar eich pryderon a phroblemau ac yn gweithio ochr yn ochr â chi i gyflawni’r hyn rydych chi ei eisiau
 • - wnân nhw mo’ch brysio chi; gall eiriolaeth weithiau gymryd dim ond munudau neu gall gymryd mwy o amser
 • - ffynhonnell gwybodaeth a werthfawr a gall helpu i’ch grymuso i feddwl am y dewisiadau sydd gennych o ran nifer o faterion, yn cynnwys – tai, gofal iechyd a mwy.
 • - Wnân nhw ddim byd na fyddwch chi eisiau ei wneud a wnân nhw ddim dweud wrthych chi beth i’w wneud


Rydych yn rhydd i newid eich meddwl a dod â’r gwasanaeth i ben ar unrhyw adeg..


Os na fyddwn wedi clywed gennych ar ôl cyfnod o 8 wythnos, neu os na fyddwch wedi dod i 3 apwyntiad fydd wedi’u trefnu, bydd yr eiriolwr yn cau eich achos, ond bydd croeso i chi gysylltu â ni eto i ofyn am apwyntiad arall os bydd angen.


Cwynion

Os na fyddwch yn hapus â’n gwasanaeth ar unrhyw adeg gallwch gyfleu eich cwyn i’n Rheolwr Cynllun ac fe wnaiff o ystyried unrhyw bryderon yr hoffech eu codi..

 

Gweler ein polisi cwynion am ragor o wybodaeth yma